11SBFe-15A12675.латка за контрол – PCM за 11S батерии